-->

Gia Cát Lượng chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, tại sao chúng ta thiếu mũi tên? Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, tại sao chúng ta thiếu binh lính? Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, khi bị bao vây tôi phải làm gì?
Thế mà Gia Cát Lượng tự dùng thuyền cỏ mượn tên chiến đấu, Quan Vũ qua năm ải chém 6 tướng, Trương Phi phá cầu, hét lui quân Tào.
Nhận Quân lệnh “Công Hạ Thành Trì”, Triệu Tử Long trong tay chỉ có 20 lính, nhưng thành quả thu về là 10 tòa thành, hơn 20 vạn binh, 3000 ngựa chiến. Quân lệnh chỉ 4 từ.
Xây dựng đội nhóm vô địch là đội nhóm luôn tiên phong, chiến thắng bằng tất cả sự nổ lực và vượt khó ở cả Thân, Tâm, Trí.
Người chèo thuyền giỏi không đến từ vùng biển lặng sóng.

Và nếu như mọi việc đều dễ dàng thì giá trị của mỗi chúng ta nằm ở đâu.
Tin vào đội nhóm vô địch.
Tin vào ý chí và quyết tâm.
Hành động – Hành động và Hành động mới tạo ra kết quả.

Love & Thanks